Ερευνητικό Έργο

Σύνοψη ερευνητικού και συγγραφικού έργου


 • Total impact points: 145.56
 • Total citations: 61
 • h-index: 5
 • Research gate index: 32.55 (link)
 • Αρθρα στο Pubmed: 32 (link)
 • Πρώτος συγγραφέας: σε 27 άρθρα
 • Παραγωγός 5 εκπαιδευτικών βίντεο για την αμερικάνικη εταιρία ενδοσκοπήσεων.
 • Ομιλήτης στο αμερικανικό συνέδριο γαστρεντερολογίας (ASGE Video Forum, World cup of Endoscopy) το 2011, 2015 καθώς και σε συνέδρια σε Γαλλία, Βέλγιο, Αίγυπτο.
 • Μέλος κριτικής επιτροπής σε 5 διεθνή περιοδικά γαστρεντερολογίας
 • Δημιουργός πάνω από 20 εκπαιδετικών βίντεο για γαστρεντερολόγους  

    ( www.youtube/EndoscopyVideo) (link)

 

Ι. Προφορικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

1) Rendez-vous technique for the treatment of malignant esophagorespiratory fistula.

G. Mavrogenis, D. Coumaros, J. D’Agostino, D Defta.

Awarded with the 1st Prize for the best oral presentation in the 12th International workshop on interventional endoscopy, Cairo, Egypt, December 2010.

2) Technique du rendez-vous endoscopique pour le traitement de fistules oesophago-respiratoires malignes. G. Mavrogenis, D. Coumaros , J. D'Agostino, G. Uhl, D. Defta, M. Vix

Les Journées Francophones d'Hépato-gastroentérologie et d'Oncologie Digestive en 2011, Paris, France, March 2011

3) Rendez-vous technique for the treatment of malignant esophagorespiratory fistula,

G. Mavrogenis, D. Coumaros.

ASGE’s Second Annual World Cup of Endoscopy at Digestive Disease Week (DDW) 2012, San Diego, CA, USA, May 2012.

4) Does EUS-guided FNA of Pancreatic cysts provides adequate material for cytology and laboratory analysis? G. Mavrogenis, B. Weynand, A. Sibille, G. Longheval, P. Warzée

Belgian Week of Gastroenterology 2013, Ostand, Belgium 2013

5)Intestinal obstruction caused by giant filiform polyposis in a patient with normal

colon. Mavrogenis G,  Ngendahayo P, Kisoka P, Nicholas ML, Kovács E, Hoebeke Y,Warzée. Belgian Week of Gastroenterology 2013, Ostand, Belgium, February 2013.

6) EUS-guided FNA using a 25-Gauge procore histology needle versus a 22-Gauge   

standard cytology needle. G. Mavrogenis et al. Belgian Week of Gastroenterology, Anvers February 2014

7) Systemic cat scratch disease mimicking lymphoma in a patient with Crohn’s disease F. Wuestenberghs, J. Depaus, G. Mavrogenis, A. Sibille, P. Warzee.Belgian Week 2015, Belgium, February 2015

8) Correlation of endoscopic and pathological features of gastro-intestinal lymphomas. A Camboni, G. Mavrogenis, H. Piessevaux, P. Deprez, M Denis,O Dewit, A Jouret-Mourin. Belgian Week of Gastroenterology 2015, Brussels, February 2015

9) Recanalization of a Complete Post-Radiation Esophageal Obstruction Using Endoscopic  

Submucosal Dissection Techniques. G. Mavrogenis, TG Moreels, JB Chevaux, M Thoma, PH Deprez, H. Piessevaux.ASGE Video Forum 2015, DDW 2015, Washington DC, USA, May 2015.

 

ΙΙ. Posters

1) The prevalence of anti-hepatitis B core antibodies in Romania.

G. Smira, G. Mavrogenis, L. Gheorghe, I. Csiki, S. Iacob, I. Pirvulescu, A. Trifan, C. Stanciu, Loredana Regep. Awarded with the 2nd Prize for the best poster in the 10th  Romanian Congress of Gastroenterology, Hepatology and Gastrointestinal Endoscopy, Iasi, Romania, June 2008.

2) MELD score at admission predicts the need for liver transplantation in patients with acute onset severe or fulminant autoimmune hepatits

G Mavrogenis, ML Woehl, B Ellero, E Sauleau, TF. Baumert, C Coltescu, M Audet, S Dritsas, P Lutun, P Wolf, M Doffoel, F Habersetzer. The Liver Meeting, San Francisco, CA, USA, November 2011

3) MELD score and the need for liver transplantation in patients with acute severe autoimmune hepatitis. G Mavrogenis, P Warzée ; ML Woehl, B Ellero, E Sauleau, TF. Baumert, C Coltescu, M Audet, S Dritsas, P Lutun, P Wolf, M Doffoel, F Habersetzer

Belgian Week of Gastroenterology, Ostande, Belgium, February 2012

4) Cholangioscopy in a patient with Roux-en-Y limb via a gastric access loop

G Mavrogenis, Y Hoebeke, P Warzée. Belgian Week of Gastroenterology, Ostande, Belgium, February 2012

5) Expanding the horizons of EUS: Diagnosis of non-digestive pathologies.

G. Mavrogenis et al. Belgian Week of Gastroenterology 2013, Belgium, February 2014

6) Does EUS-guided FNA of Pancreatic cysts provides adequate material for cytology and laboratory analysis? G. Mavrogenis, B. Weynand, A. Sibille, G. Longheval, P. Warzée

18th International Symposium on Endoscopic Ultrasonography, St Petersburg Russia, September 2013

7) EUS-guided FNA using a 25-Gauge procore histology needle versus a 22-Gauge   

standard cytology needle. G. Mavrogenis et al. DDW 2014, Chicago, May, 2014

8) Endoscopic features of lymphoproliferative diseases. G. Mavrogenis, A Camboni, MA Denis,   W Margos, A Marot, O Dewit, H Piessevaux,A  Jouret-Mourin, E Van den Neste , P. Deprez. ASGE Learning Center, DDW 2015, Washington DC, USA


ΙII. Δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά 

 1. Effects of testis nondescent or orchidopexy on antisperm antibodies and testis histology in rats.

Mirilas P, Panayiotides I, Mentessidou N, Mavrogenis G, Kontis E, Lainas P, De Almeida M.

Fertil Steril. 2010; 94: 1504-9

 1. Immediate management of endoscopic perforation. Coumaros D, Mavrogenis G, Lakhrib N.Acta Endosc. 2010; 40: 332-336
 2. Detection of a polypoid lesion inside a Meckel’s diverticulum using wireless capsule endoscopy.

Mavrogenis G, Coumaros D, J-P Bellocq, J Leroy. Endoscopy. 2011;43 Suppl 2 UCTN:E115-6.

4.     Mixed cavernous hemangioma-lymphangioma of the jejunum: detection by wireless capsule endoscopy. Mavrogenis G, Coumaros D, Lakhrib N, Renard C, Bellocq JP, Leroy J. Endoscopy. 2011;43 Suppl 2 UCTN:E217-8.

5.     Misleading aspect of a metastatic melanoma detected by wireless capsule endoscopy. Mavrogenis G, Coumaros D, Renard C, Bellocq JP. Dig Liver Dis. 2011;43:e23.

6.     Jejunal gastrointestinal stromal tumor missed by three capsule endoscopies. Mavrogenis G, Coumaros D, Renard C, Bellocq JP, Defta D, Charneau D, Leroy J. Endoscopy. 2011;43:735-6; author reply 737.

7.     Cyanoacrylate glue in the management of blue rubber bleb nevus syndrome. Mavrogenis G,  

Coumaros D, Tzilves D, Rapti E, Stefanidis G, Leroy J, Becmeur F.

Endoscopy. 2011;43 Suppl 2 UCTN:E291-2.

8.     Giant colonic ulcer and pseudopolyps in an immunodepressed patient. Mavrogenis G, Coumaros  

D, Bazin D, Renard C, Moulin B, Bellocq JP. Endoscopy. 2011;43:926-7; author reply 927

9.   Endoscopic rendezvous technique and esophageal fistulae: sometimes it is worth  

working in the   dark! Mavrogenis G, Coumaros D, D'Agostino J, Uhl G, Defta D, Vix M.

Endoscopy. 2011;43:1020-1; author reply 1021.

10.  Use of covered self-expandable metallic stents in post-endoscopic sphincterotomy bleeding.

 Mavrogenis G, Coumaros D. Endoscopy. 2011;43:1112; author reply 1113.

 11. ‘Volcano sign’ and endoscopic mucosal resection of a villous adenoma arising from the appendix.   

 Coumaros D, Mavrogenis G, Anselm Y, Billing A. Dig Liver Dis. 2012;44:e13.

 12.  Small bowel exploration and resection using single port surgery: a safe and feasible approach

  Dhumane P, D'Agostino J, Costantino F, Wall J, Mavrogenis G, Leroy J,  Marescaux J. Colorectal

  Dis Jun 2012.

 13. Cholangioscopy in a patient with Roux-en-Y limb via a gastric access loop. Mavrogenis G,

  Hoebeke Yves, Warzée P.  Dig Liver Dis. 2012;44:e21.

  14. Bile duct adenoma causing recurrent cholangitis. Diagnosis and management with   

   targeted Spyglass access and radiofrequency ablation. Mavrogenis G, Deprez PH, Wallon J, Warzée

   P. Endoscopy. 2012;44 Suppl 2 UCTN:E290-1.

  15. Does EUS-guided FNA of Pancreatic cysts provides adequate material for cytology and

   laboratory analysis. Mavrogenis G, Weynand B, Sibille A, Longheval G, Warzée P.  

   Acta Gastroenterol Belg. 2013 Mar;76(1):68-9.

   16. An unusual cause of abdominal pain.  Mavrogenis G, Delvaux M, Gay G, Doffoel M.

   Acta Gastroenterol Belg. 2013 Jun;76(2):261.

   17. Focal autoimmune pancreatitis: Role of “modern” endoscopic ultrasound endoscopy? Mavrogenis

   G, Deprez PH, Weynand B, Alexandre B, Warzée P. Endoscopy. 2012 Dec;44(12):1169.

   18. Intestinal obstruction caused by giant filiform polyposis in a patient with normal

   colon. Mavrogenis G,  NgendahayoP, Kisoka P, Nicholas ML, Kovács E, Hoebeke Y,   

   Warzée P. Endoscopy. 2013;45 Suppl 2 UCTN:E80-1.

   19Pneumatosis cystoides intestinalis: Modern diagnostic modalities.

    Mavrogenis G, Chapeaux X, Benali V, Warzée P. Dig Liver Dis. 2013 Jul;45(7):617.

   20. Covered self-expandable metal stent with angled flare ends for drainage of infected walled-off   

   pancreatic necrosis. Mavrogenis G, Sibille A, Benali V, Warzée P. Pancreatology. 2013 May-   

   Jun;13(3):318-9.

   21. Single operator endoscopic ultrasound-assisted rendezvous for the treatment of

   pancreaticocutaneous fistula. Mavrogenis G, Kisoka P, Dehaeck G, Warzée P. Pancreatology

    2013. Pancreatology. 2013 May-Jun;13(3):316-7.

    22. A giant abdominal cyst with raised levels of carbohydrate antigen 19-9.

    Kisoka P, Mavrogenis G, Warzee P, Hoebeke Y. Acta  Belgica Gastroenterol 2013. In Press.

    23. Biliary stent migration presenting as a recurrent pilonidal abscess with underlying recto-cutaneous

    fistula. Mavrogenis G, Lalot M, Hoebeke Y, Warzée P, Van Ende P, Sibille A.

    Endoscopy. 2013;45 Suppl 2 UCTN:E301-2.

     25. Hemostatic clips and magnetic resonance imaging. Are there any compatibility issues?

     Mavrogenis G, Del Natale M. Endoscopy. 2013 Nov;45(11):933. 26.

      26.Video demonstration of the introducer-type percutaneous gastrostomy system. Mavrogenis G,    

      Kisoka P, Warzée P, Sibille A. Gastrointest Endosc. 2014 Feb;79(2):204.

      27. Video demonstration of the rendezvous technique for the treatment of a malignant   

      esophagorespiratory fistula.Mavrogenis G, Coumaros D. Gastrointest Endosc. 2014 Feb;79(2):205.   

      28. Expanding the horizons of endoscopic ultrasound: Diagnosis of non-

      digestive pathologies.Mavrogenis G, Hassaini H, Sibille A, Feloni S, Deprez P, Gillain C, Warzée   

     P. Gastroenterol Rep (Oxf). 2014 Feb;2(1):63-9.

      29. How to prepare and use detachable snares. A video demonstration for nurses and endoscopists.   

      Mavrogenis G, Deprez P. Gastrointest Endosc. 2014 Oct;80(4):728-9.

      30. Endoscopic features of lymphoproliferative diseases. Mavrogenis G, Camboni A, Denis MA,   

      Margos W, Marot A, Dewit O, Piessevaux H, Jouret-Mourin A,Van den Neste E, Deprez P. 

      Gastrointest Endosc. 2015 Jun;81(6):1480-1.

      31.Recanalization of a Complete Post-Radiation Esophageal Obstruction Using Endoscopic   

      Submucosal Dissection Techniques. Mavrogenis G, Moreels TG, Chevaux JB, Thoma M, Pierre H. 

      Deprez P, Piessevaux H. Gastrointest Endosc. 2015 Jun;81(6):1476

      32. An unusual cause of intestinal obstruction. Kisoka P, Mavrogenis G, Slimani A, Warzée P. Louvain 

      médical 11/2014;

      33. Hemosiderosis ilei secondary to prolonged oral iron ingestion.Georgios Mavrogenis, Julie Lelotte, 

     Anne Jouret-Mourin, Kassem Azzouzi. Ann Gastroenterol. 2015 Apr-Jun;28(2):288.

      34. A large polyp in the rectum: not always an epithelial lesion.D Hoton, A Camboni, C Lambert, H 

      Piessevaux, G Mavrogenis, A Jouret-Mourin. Int J Colorectal Dis. 2015 Jan;30(1):147-8.

      35. 25-Gauge histology needle versus 22-Gauge cytology needle in endoscopic ultrasonography-guided 

      sampling of pancreatic lesions and lymphadenopathies. Georgios Mavrogenis, Birgit Weynand, Alain  

      Sibille, Hocine Hassaini, Pierre Deprez, Cédric Gillain, Philippe Warzée.  Endosc Int Open. 2015      

      Feb;3(1):E63-8.

 

IV. Journal Referee (Μέλος κριτικής επιτροπής)

 • Annals of Gastroenterology
 • Endoscopy Ultrasound
 • Endoscopy Open International
 • Digestive and Liver Disease
 • Pathology research and practice